top of page

Metoden

Nedan finns en kort beskrivning av ALEF:s metod för folkbildning för vuxna analfabeter. Du kan också ladda ner vårt strategidokument nedan. Där finns en mer utförlig beskrivning av metoden och vår strategi. Här kan du läsa om hur ALEF arbetar med de Globala målen.

Grundtankarna

ALEF:s metod bygger på lång erfarenhet av utbildning för vuxna analfabeter. Den har inspirerats av flera olika metoder som t.ex. Paulo Freires Medvetandegörande-metod, som senare vidareutvecklades till REFLECT, men även av metoden ljudning, som används i den svenska skolan, samt läsning på talets grund, LTG, som på engelska kallas ”Whole language method” och på franska ”Pédagogie des textes”.

 

En grundbult i ALEF:s metod är att lärandet ska utgå från den specifika livssituation som deltagarna befinner sig i, och deras utmaningar och behov. Allt lärande måste vara relevant i förhållande till deltagarnas upplevda behov, önskningar och planer. Målet är att varje deltagare ska kunna gå hem från varje gruppträff och direkt tillämpa något personen lärt sig eller samtalat om under träffen. 

Det är viktigt att alltid behandla deltagarna som vuxna. Det är de som äger rätten och kapaciteten både att formulera sina egna problem och att tänka ut lösningar. I ALEF:s metod föreslås inga lösningar i texterna eller av gruppledarna. Det är deltagarna själva som i samtal och reflektion kommer på lösningar och tar beslut om hur de ska agera. 

Del

En annan grundbult i ALEF:s metod är att all inlärning baseras på naturlig och meningsfull text på modersmålet. Innehåll och relevans betonas i stället för förenklingar och mekaniska övningar. Läsning lärs in genom att ljuda ihop riktiga ord i en intressant text i stället för genom mekanisk upprepning av stavelser.

Att lärandet sker på modersmålet, och att modersmålet är det språk man lär sig att läsa och skriva på, är en annan princip i ALEF:s metod. Varje person ska ha rätt att fullt ut använda sitt eget språk i både tal och skrift, att kunna uttrycka sin kulturella identitet och sina tankar och känslor på sitt hjärtespråk. Dessutom går läsinlärningen snabbare och djupare när den förankras i de språkljud som är naturliga och automatiska för den som lär sig. Sedan ingår alltid även ett andra språk i utbildningen, ofta landets officiella språk. 

Grundtankarna

Studiegrupperna

ALEF:s metod bygger på inlärning i grupp. Studiegrupperna brukar kallas ”Empowerment groups”. Varje grupp består av 20-25 deltagare på 15 - 40 år, där ingen gått mer än 3 år i grundskolan. Många har aldrig ens börjat skolan. Grupperna träffas i sin by eller sin stadsdel två-tre gånger i veckan under ett par timmar. En kurs varar i 6-7 månader och det finns tre delkurser, "nivåer" i varje studieprogram.  

Varje grupp har en ledare som bor i det lokala området och som talar projektspråket flytande. Gruppledarna får en två veckors utbildning av projektledningen innan de börjar leda en grupp.

Grupperna och deras ledare ansvarar själva för att hitta en samlingsplats. En del kan träffas i lokala skolor efter den vanliga skolans slut. Några möts i kyrkor eller andra samlingslokaler. Men i många byar är den naturliga samlingsplatsen under ett stort träd som ger skugga. Då tar var och en med sig en stol, och gruppledaren ställer svarta tavlan mot trädets stam. 

 

I ALEF:s metod ingår en systematisk uppföljning av varje studiegrupp. Den lokala organisationen anställer coacher som genomför uppföljningsbesök hos varje grupp en eller två gånger i månaden.  Coachen stöder gruppledaren i sitt arbete, och försäkrar sig om att deltagarna gör framsteg och att gruppen fungerar.

Studiegrupperna

Kurserna

Alla lektioner i en ALEF-kurs är uppbyggda runt ett antal steg som återkommer i samma ordning i varje lektion. Det gör det lätt för gruppledarna att leda träffarna. När gruppledaren lärt sig hur man genomför de olika stegen kan denne lätt genomföra alla lektioner men hjälp av manualen där alla lektionsplaner finns. 

Att leda en ALEF-grupp är något helt annat än att vara lärare i en vanlig grundskola. Gruppledaren "undervisar" inte i egentlig mening, utan leder en process där gruppen gemensamt arbetar sig igenom de olika stegen i lektionen. Alla deltar genom att läsa,  samtala, skriva på svarta tavlan och i sina anteckningsböcker. Det är mycket rörelse under ett gruppmöte, när deltagarna går fram och tillbaka till svarta tavlan, eller arbetar tillsammans i smågrupper. 

Varje lektion är uppbyggd runt ett tema som partnerorganisationen i fält valt ut som relevant för målgruppen. Lektionen tar sin utgångspunkt i en kort text runt temat, och i varje lektion är lektionens höjdpunkt ett deltagande samtal runt temat . Diskussionen utmynnar i beslut om hur man ska hantera den livssituation som beskrivs i texten. Efter diskussionen skapar deltagarna tillsammans en text om temat. 

Läsinlärningen sker direkt från tematexten. Grupper rör sig hela tiden mellan två nivåer i språket: Hela texter och enskilda bokstäver. Enstaka ord blir platser för mellanlandning, men fokus pendlar mellan text och bokstav. Genom att knyta an bokstäverna direkt till meningsfull text och hela tiden pendla mellan tidigare inlärda bokstäver och texter som man läser tillsammans flera gånger blir det lätt att minnas bokstaven och dess ljud och att associera den till något som är intressant och meningsfullt.

Eftersom grupperna tar beslut tillsammans om hur de ska agera, blir det naturligt att deltagarna frågar varandra hur det gått. Man bygger förtroendefulla relationer, och sätter en positiv press på varandra att verkligen göra något för att förändra sina liv. Detta leder till mycket konkreta förändringar i deltagarnas vardagsliv, något som snabbt ger resultat i ekonomi, hälsa och relationer. 

På den första nivån lär sig deltagarna grundläggande läsning och skrivning på modersmålet. Vid varje gruppträff lär man sig en ny bokstav eller bokstavskombination. Man lär sig de vanligaste bokstäverna först. Det gör att man redan efter något 10-tal lektioner kan läsa mer än hälften av alla bokstäver i de texter man arbetar med. Undan för undan börjar deltagarna att knäcka läskoden, och efter ett 20-tal lektioner kan alla läsa ihop ord och några läser hela texten.

På nivå 2 är fokus på de fyra räknesätten. Varje tematext innehåller ett matteproblem som deltagarna hittar i texten och lär sig lösa. Sedan övar de på liknande problem. I denna årskurs börjar de också lära sig grunderna i ett andra språk, oftast endast muntligt.

På den tredje nivån läser man längre texter tillsammans där man lär sig nya saker. Man publicerar texter som gruppen skriver tillsammans. Gruppen lär sig använda matte för företagande, och de lär sig hur man startar och driver en ekonomisk förening eller ett kooperativ eller en sparklubb. Man samtalar om mänskliga rättigheter, och hur gruppen kan utkräva sina grundläggande rättigheter från lokala myndigheter. 


Nedan finns en beskrivning av stegen i lektionerna. Se gärna även denna video som demonstrerar en lektion på nivå 1.

Kurserna

Stegen i en lektion

Stegen i en lektion

Strategidokument

Läs mer om metoden i vårt strategidokument

Välj mellan svenska, engelska och franska

Steg 0.1.png
Steg 1.1.png
Steg 1.2.png
Steg 2.1.png
Steg 2.2.jpeg
Steg 3.2.png
Steg 3.1.png
Steg 4.2.png
Steg 5.1.png
Steg 5.2.png
Steg 6.1.png
Steg 6.2.png
Repetition

På nivå 1 börjar lektionen med att deltagarna går fram till svarta tavlan och skriver upp de bokstäver de lärt sig i tidigare lektioner. Det aktiverar gruppen och hjälper dem att minnas vad de redan lärt sig. 

STEG 1: Tematexten

Texten beskriver en vardaglig situation utan att ge lösningar eller värderingar.  

 

På nivå 1 skriver gruppledaren tematexten på svarta tavlan medan deltagarna ser på. Sedan läser gruppledaren texten och deltagarna läser efter. Tematexten finns också i deltagarnas häften. 

 

Exempel på tematexter är: “Marys baby hade diarré i fyra dagar innan han dog.” eller ”Tamales bröllop kanske aldrig blir av eftersom hans fästmö vill att han först ska testa sig för HIV”.


På nivå 2, läser deltagarna texten direkt i sina häften. Texten innehåller förutom beskrivningen av en livssituation även ett räkneproblem. En typisk text på nivå 2 kan vara: “Janes mamma skickade henne till marknaden för att köpa nio ägg. På vägen hem började hon leka med några andra barn och hade sönder fyra ägg. När hon kom hem fick hon mycket stryk.” Räkneproblemet dolt i exempeltexten är 9 – 4 = 5.

På nivå 3 är texterna längre, och mer varierade. De kan vara instruktioner om hur man gör något, argumenterande eller förklarande texter, brev och dialoger eller litterära texter, t.ex. folksagor.

STEG 2 : Ny bokstav eller nytt räkneproblem

På nivå 1 skriver gruppledaren ett ord från tematexten under texten. Ordet innehåller den nya bokstav som man ska lära sig. Under ordet skriver gruppledaren den nya bokstaven.

 

Deltagarna lär sig bokstaven och det ljud den representerar. De stryker under bokstaven överallt där den förekommer i texten. Därefter stryker de under de andra bokstäverna som de lärt sig under tidigare lektioner. Efter några lektioner hittar de ord där alla bokstäver är understrukna. De börjar läsa hela ord, och så småningom hela texten. 


På nivå 2 tar man fram ett räkneproblem ur tematexten och deltagarna lär sig lösa det. De övar sig i att lösa liknande problem.

STEG 3: Skrivövning

På  nivå 1 visar gruppledaren hur man skriver den nya bokstaven. Man övar först att skriva den i luften. Sedan skriver deltagarna i sina anteckningsböcker. Efter ett tag kan de skriva hela ord, sedan hela meningar. Mot slutet av kursen skriver de  meningar där de uttrycker sina egna tankar.

 

I nivå 2 övar deltagarna på att lösa mattetal som liknar det som presenterades i tematexten. Först arbetar man på svarta tavlan och sedan individuellt i skrivböckerna.

STEG 4: Gruppsamtal

På alla nivåer samtalar man om situationen som beskrivs i tematexten. Samtalet bygger på tre frågor: 

  • Har ni liknande erfarenheter? - man delar sina egna upplevelser och känslor.

  • Varför är det så här? - man analyserar sina livsvillkor tillsammans.

  • Vad kan vi göra åt det? - man tar gemensamma beslut om att förändra.

 

Gruppledaren uppmuntrar alla att delta aktivt. Inga åsikter eller tankar betraktas som “fel”. Inte heller talar gruppledaren om för deltagarna hur de borde göra eller tycka.  Samtalen avslutas med att gruppen tar gemensamma beslut om hur de tänker agera. 

STEG 5: Egna texter 

På nivå 1 skapar deltagarna en text runt vad de har diskuterat. Deltagarna dikterar till gruppledaren som skriver på svarta tavlan.  När texten är färdig läser hela gruppen texten tillsammans medan gruppledaren pekar på orden. 

 

Därefter stryker deltagarna under alla bokstäver de lärt sig. De letar efter ord där alla bokstäver är understrukna och läser dessa högt. Slutligen läser man texten högt tillsammans flera gånger. Efter ungefär halva kursen kan många läsa hela texten utan hjälp. 


På nivå 2 skapar grupperna antingen en text tillsammans på svarta tavlan som i nivå 1 eller skriver själva en kort text i sina anteckningsböcker. Texterna läses flera gånger högt som läsövning.

På nivå 3 skapar man längre texter, tillsammans eller i grupp. De bästa texterna skrivs senare ut och lamineras och sätts upp på anslagstavlor i byarna. Många förbipasserande läser och samtalar om texterna. Här kan man också arbeta på att skapa dokument för att kunna bilda en ekonomisk förening eller ett kooperativ, t.ex. stadgar, ansökan om registrering, kassabok och protokoll.

STEG 6: Siffror och ett andra språk

På nivå 1 lär man sig läsa och skriva siffror, oftast upp till 1000. Man lär sig också läsa och skriva datum. Det är viktigt för föräldrar att kunna läsa sina barns födelsedatum på olika dokument, och även att läsa sista förbrukningsdatum på medicinförpackningar. Telefonnummer är en annan viktig tillämpning av siffror.

På nivå 2 börjar man lära sig ett andra språk, oftast landets officiella språk. Oftast börjar man med lätta samtalsövningar. 

På nivå 3 arbetar man vidare med läsning och skrivning på ett andra språk. Man lär sig läsa dokument som man stöter på i vardagen, och att fylla i olika formulär, att orientera sig med hjälp av skyltar osv. På denna nivå fortsätter man även med tillämpad matte, ofta med inriktning på att driva ett företag eller en ekonomisk förening. 

bottom of page