top of page

Globala Målen

Globala målen ALEF redigerad.jpg
De globala målen

ALEF:s arbete genomsyras av många av de globala målen för hållbar utveckling. Våra partnerorganisationer är med och kämpar för att minska fattigdomen, minska ojämlikheter och främja ett rättvisare samhälle.

Nedan visar vi hur ALEF:s arbete bidrar till att uppnå de olika målen. Vi ger exempel från resultaten från 2019. Exemplen visar på deltagarnas starka motivation till förändring, och hur de själva, med rätt kunskap, kan förbättra sina liv och främja ett rättvisare samhälle.

Sustainable Development Goal 1.png
Mål 1 - Ingen fattigdom

Mål 1 i FN:s globala mål handlar om att minska fattigdomen. De flesta av deltagarna i ALEF:s studiegrupper lever i fattigdom. Fattigdom handlar om brist på pengar, men också brist på makt över sitt eget liv och möjligheten att leva ett värdigt liv.

 

Att spara pengar enskilt och i grupp är ett sätt för människor att ta kontroll över sin ekonomi och börja ta sig ur fattigdomen. För att hålla koll på sin ekonomi och organisera sitt sparande behövs kunskaper i matematik och i att skriva.

 

Vår samarbetspartner ADECK i Kongo-Kinshasa rapporterar att under 2019 hade 40 % av deltagarna i nivå 3 satt upp ett sparmål och börjat spara för att förverkliga det (t.ex. reparera sitt hus, köpa en jordlott eller en motorcykeltaxi). Sparandet bidrar till att ge dem kontroll över sin egen ekonomi och möjlighet att öka sina inkomster.

 

Under 2019 startade 13 av ADECK:s grupper sparkooperativ efter att ha avslutat de tre nivåerna. De spar pengar tillsammans på ett organiserat sätt, och ger mikrolån åt gruppens medlemmar. Lånen gör det möjligt för dem att starta olika småföretag och successivt förbättra sina livsvillkor.

 

I Uganda börjar många deltagare i CACI:s grupper spara regelbundet. 22 grupper av 38 startade ett gemensamt sparande under 2019. Många deltagare har också börjat göra inköpslistor innan de går till marknaden och sänker därmed sina kostnader.

Sustainable Development Goal 2.png
Mål 2 - Ingen hunger

Mål 2 i FN:s globala mål handlar om hunger: att se till att alla människor har tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.

 

Jordbruk är den främsta sysselsättningen för nästan alla deltagare i ALEF:s studiegrupper. Vår partner ACATBLI rapporterade 2019 att i Benin har tre fjärdedelar av deltagarna ökat avkastningen från sina jordbruk med minst 15%, huvudsakligen tack vare att de använder en kalender för att planera sitt arbete. Kalendern lär de sig använda i nivå 3. I Uganda, där de flesta grupperna finns i städer, lär sig grupperna att odla grönsaker på bakgårdar i säckar och plastdunkar. I projektet i Sydkivu i Kongo-Kinshasa lär man sig i nivå 3 hur man säkrar odlingar på sluttningar mot erosion, och därmed ökar avkastningen.

 

I alla kurser i våra olika projekt samtalar grupperna om näring, t.ex. hur viktigt en varierad kost är för barnen, hur man ser att barnen har näringsbrist etc. Våra studiegrupper är en plats där deltagarna kan dela kunskaper med varandra om olika sorters mat som ger god hälsa.

Sustainable Development Goal 3.png
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Mål 3 i FN:s globala mål handlar om hälsa, som är en förutsättning för att människor ska kunna leva sina liv till sin fulla potential. ALEF:s läromedel innehåller många lektioner som tar upp hälsa och saker man själv kan göra för att förbättra den. Varje lektion utgår från förhållanden bland just den folkgrupp som läromedlen riktar sig till.

I Uganda har många deltagare testat sig för HIV som ett resultat av samtal i nivå 1. Många rapporterar också att de börjat sova under myggnät efter samtal om malaria och vikten av myggnät i gruppen.

Vår partner ADECK i Sydkivu i Kongo-Kinshasa berättar att under 2019 hade hälften av de deltagare i nivå 3 som sov direkt på jordgolvet gjort sig egna madrasser enligt beskrivningen i en av texterna. Bättre sömn bidrar till ökad energi och bättre allmän hälsa.

I Benin lär sig mammorna som deltar i nivå 3 att hantera barnens journalhäften som de får på den lokala kliniken. Nu kan de se vilka datum barnen ska vaccineras, och när de ska kontrollera sina spädbarns vikt och hälsa. De förstår vikten av handhygien och rent vatten. De lär sig också hur menstruationscykeln fungerar.

Sustainable Development Goal 4.png
Mål 4 - God utbildning

Mål 4 i FN:s globala mål handlar om god utbildning för alla. Det här är kanske det mest självklara målet man förknippar med ALEF. Utbildning behövs för alla åldrar. ALEF:s kurser riktar sig till ungdomar och vuxna mellan 15 och 40 år som missat chansen att gå i skolan.

Varje år är det flera tusen unga och vuxna som genom ALEF:s kurser lär sig grunderna i läsning, skrivning och räkning. De samtalar också om sin livssituation, och tar beslut om att börja förändra saker.

ADECK i Kongo-Kinshasa rapporterar att de flesta som börjar i en studiegrupp är övertygade om att de inte kan göra något för att förbättra sin livssituation. Vid kursernas slut 2019 hade 80 % börjat göra olika förändringar i sina liv, och var övertygade om att de själva kan göra något för att få det bättre.

Många av deltagarna är själva föräldrar. I ALEF:s läromedel finns därför lektioner om vikten av att låta sina barn gå i skolan och hur man kan stötta dem i sitt skolarbete. ADECK rapporterar att av de deltagare som 2019 började nivå 1 hade 90% barn som inte gick i skolan. Nästan alla de barnen hade fått börja skolan innan kursens slut.  Alla som deltagit i kurserna ser nu till att få födelseattester för sina nyfödda barn, för att göra det möjligt för dem att få gå i skolan när de blir äldre.

Tack vare att deltagarna i Benin lärt sig läsa lite franska kan de följa upp barnens skolarbete. De har lärt sig att läsa barnens terminsbetyg ämne för ämne och förstå om det går bra eller dåligt för barnen. Andelen föräldrar i grupperna som betalar för ett rapporthäfte där de kan följa barnens skolarbete ökade under 2019 från 50% till 90%, tack vare lektionerna i kursen som handlar om detta. De lokala skolorna rapporterar att barnen går mer regelbundet i skolan, och andelen barn som klarar sin årskurs har ökat markant.

Sustainable Development Goal 5.png
Mål 5 - Jämställdhet

Mål 5 i FN:s globala mål handlar om jämställdhet. Kvinnor och flickor är oftast mer utsatta för diskriminering än män. Hållbar utveckling i samhället är bara möjlig när det finns jämställdhet mellan könen.

 

Många av deltagarna i ALEF:s studiegrupper har förstått vikten av att även deras döttrar ska få gå i skolan och det har lett till att färre flickor tas ur skolan vid tidig ålder.

 

Läromedlen baserade på ALEF:s metod tar ofta upp relationer i hushållet och i gruppsamtalen delar deltagarna med sig om hur deras situation ser ut och kommer fram till lösningar. Vår partnerorganisation CACI i Uganda berättar att parrelationer ofta stärks när hustrun deltar i kurserna och börjar ta större ansvar i familjen. Hushållet blir mer jämställt med ett delat ansvar.

 

I de byar i Benin där ACATBLI har studiegrupper har man börjat välja in kvinnor i bykommittéerna. Därmed får de en större roll i beslutsfattandet i det lokala samhället. När kvinnor är med på denna nivå kan de säkerställa att kvinnors och flickors röster blir hörda och att man tar hänsyn till deras intressen.

Sustainable Development Goal 6.png
Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 i FN:s globala mål handlar om att alla ska ha tillgång till dricksvatten och till toaletter.

 

Bristen på rent vatten är ofta ett av de största problemen för deltagarna i ALEF:s studiegrupper. Därför är det ett ämne som tas upp i kurserna.

 

Samtalen inspirerar grupperna att ta initiativ och tillsammans göra något för att förbättra tillgången till vatten. En grupp ställde i ordning byns vattenkällor. Andra grupper har skapat kommittéer som ansvarar för att sköta brunnar och vattenpumpar.

 

I många byar finns inte tillgång till toaletter och byborna måste uträtta sina behov utomhus. Även detta diskuteras i kurserna, och många deltagare har byggt en egen latrin efter gruppsamtalen.

Sustainable Development Goal 7.png
Mål 7 - Hållbar energi för alla

Mål 7 i FN:s globala mål handlar om att alla ska ha tillgång till hållbar energi. Det finns 940 miljoner människor som inte har någon el ansluten till sina hem. Till dem hör majoriteten av deltagarna i ALEF:s studiegrupper.

 

Det innebär bland annat att familjernas barn inte kan läsa läxor på kvällarna, och inte heller de vuxna gruppdeltagarna. ALEF har vid ett par tillfällen delat ut solcellslampor till gruppledarna i våra projekt, en gång i Benin och en gång i Sydkivu i Kongo-Kinshasa. Tanken är att vi introducerar ny teknik till människor som annars inte skulle komma i kontakt med den. När grannarna ser hur man kan ladda lampan om och om igen utan kostnad, tar de reda på hur de kan köpa en egen lampa.

 

Fondation Jacot och Solkompaniet skänkte 2019 bidrag till inköp av solcellslampor till projektet i Sydkivu i Kongo-Kinshasa.

Sustainable Development Goal 8.png
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 i FN:s globala mål handlar om ekonomisk tillväxt och att alla ska ha anständiga arbetsvillkor. Ökad företagsamhet är viktigt för ekonomisk tillväxt.  ALEF:s metod inkluderar att göra det möjligt för fler att starta egna företag. På nivå två i ALEF:s grupper lär sig deltagarna matte för att kunna sköta sin ekonomi. På nivå 3 lär de sig hur man startar och driver småföretag.

 

I projektet i Uganda har många av deltagarna startat småföretag för t.ex. försäljning av frukt och grönsaker, produktion av hantverk etc. Under 2019 fick tio av grupperna sponsrad utbildning av en statlig stiftelse i att tillverka schampoo, tvål, kritor och att baka. En man i en annan grupp började göra tegel och sälja. Han hade prövat det tidigare men klarade inte att räkna teglet förrän han fick lära sig matte i gruppen. I nivå 3 i byn Kajjansi började hela gruppen odla grönsaker i säckar efter att ha läst en text om hur man gör detta.

 

I projektet i Sydkivu i Kongo-Kinshasa har hälften av deltagarna startat någon form av inkomstgenererande aktivitet. Flera deltagare har utbildat sig till sömmerskor. En femtedel av deltagarna har byggt komposter och har därigenom ökat produktiviteten på sina odlingar. Andelen som föder upp höns, marsvin, kaniner, getter eller får har ökade 2019 från 20% vid kursens början till 70% i slutet av kursen. I Benin har alla grupper som avslutat nivå 3 ombildats till kooperativ. Många av dem har byggt hönshus och börjat föda upp lokala höns. Hälften har också börjat odla soja vilket leder till förbättrad ekonomi. 

Globala_målen_9.png
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 i FN:s globala mål handlar om hållbar industri, innovation och infrastruktur. ALEF:s verksamhet är speciellt relevant för delmål 3 som handlar om att underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader.

 

I alla ALEF:s kurser får deltagarna lära sig att använda mobilen för att skicka och ta emot pengar. Utan kunskaper i läsning, skrivning och matte kan man inte ens hantera en kassabok, och ännu mindre överföra pengar via mobila tjänster.

 

Genom att grupperna bildar ekonomiska föreningar och kan ta mikrolån ökar möjligheten för deltagarna att starta och driva företag.  

Sustainable Development Goal 10.png
Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 10 i FN:s globala mål handlar om att minska ojämlikhet och främja inkludering.

 

Inkludering handlar bland annat om att ge möjlighet till vuxna att studera. ALEF ger en ny chans till kvinnor och män som inte fick lära sig läsa, skriva och räkna när de var barn.

Andra viktiga aspekter av inkludering är att ge möjlighet för människor i avlägsna byar på landsbygden att studera, och att göra det möjligt att få lära sig på sitt eget modersmål. ALEF:s samarbetspartners i Togo & Benin och i Sydkivu i Kongo-Kinshasa arbetar med människor i små byar på landsbygden. Alla ALEF:s kurser är på det lokala modersmålet.

 

I alla ALEF:s studiegrupper samtalar deltagarna om sina rättigheter och om vad jämlikhet innebär för dem. En ung flicka i Cigezi i Sydkivu i Kongo-Kinshasa fick stöd av sin studiegrupp för att utkräva sitt arv, som man nekat henne eftersom hon var kvinna. En av studiegrupperna i Uganda ordnade en debatt med lokala ledare om våld mot kvinnor. Detta fick stor uppmärksamhet i det lokala samhället.

Globala_målen_12,_13_&_15_2.png
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion,
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna &
Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 12, delmål 2 handlar om effektivt nyttjande av naturresurser. Delmål 3 i mål 13 handlar om att öka medvetenheten om klimatförändringar och klimatanpassning.

ALEF:s partner ACATBLI i Togo och Benin hjälper till att skapa kommittéer i byarna som planterar skog och sköter den så att människor får tillgång på ved och virke. Samtidigt ökar antalet träd, vilket ger bättre mikroklimat, med mer nederbörd och mindre erosion. Kommittéerna bidrar till ökad medvetenhet bland befolkningen om hur de själva ska kunna motverka klimatförändringarna.

 

Delmål 3 i mål 15 tar upp återställning av förstörd mark. På slätterna i Togo och Benin där ACATBLI arbetar är jorden utarmad av för intensivt jordbruk, dålig rotation av grödor och överanvändning av kemiska gödningsmedel. I ALEF-kurserna ingår utbildning i hur man återställer jordarna genom att rotera odlingarna och använda naturliga gödningsmedel.

 

Mål 12 delmål 3 tar upp matsvinn och förluster efter skörd. ALEF har flera lektioner i våra olika kurser om hur man hanterar och lagrar livsmedel så maten inte förstörs.

Sustainable Development Goal 16.png
Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 i FN:s globala mål handlar om att minska våld, övergrepp, korruption och främja rättsäkerhet.

 

Samtalen i ALEF-lektionerna handlar ofta om just dessa ämnen. I en lektion talar man om problemet med straffrihet, och vad som kan hända om byborna tar rättvisan i egna händer. Andra lektioner berör korruption, och hur man ska tänka när man tvingas betala mutor för att få tillgång till grundläggande samhällstjänster.

 

I Sydkivu där rättsosäkerheten är stor har våra studiegrupper flera gånger kunnat agera tillsammans för att befria deltagare som blivit arresterade utan att ha begått brott, eller tvingade att betala mutor för att få vård på sjukhus.

 

Flera lektioner handlar om hur man bäst korrigerar barn – är det bra för barnet att man slår det? Vi har fått återkommande rapporter om hur föräldrar slutat slå sina barn efter att ha samtalat i gruppen om vad aga kan få för negativa konsekvenser.

En lektion om våldtäkt i årskurs 2 på kikongo i Kongo Central har lett till intressanta samtal. Normalt undviker man att tala om sådant, men i studiegrupperna skapas en trygg miljö där man vågar prata även om tabubelagda ämnen.

bottom of page