top of page

Vad är ALEF

ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators är en svensk, icke vinstdrivande organisation som grundades i maj 2010. Vi är religiöst och politiskt obundna. Vår vision är att ge folkbildning på modersmålet för världens 773 miljoner unga och vuxna analfabeter. ALEF har utarbetat en unik metod för detta.

Vår metod

ALEF:s metod utgår från deltagarnas specifika livssituation och utmaningar. Det är viktigt att inlärningssituationen är relevant i förhållande till deltagarnas egna liv. Helst ska deltagarna kunna gå hem från varje gruppträff och direkt tillämpa något av det de lärt sig eller samtalat om. 

All inlärning baseras på naturlig och meningsfull text. I slutet av varje gruppsamling skapar deltagarna en egen text som gruppledaren skriver på svarta tavlan, och som används för att öva läsning. På samma sätt lär man sig räkning genom att läsa en kort text om en situation där man behöver räkna ut något i verkliga livet. 

Centralt i varje gruppträff är ett samtal om ett givet ämne, där deltagarna berättar om egna erfarenheter, reflekterar runt orsakssammanhang och sedan tar beslut om hur de ska förändra sin vardag. Samtalet ligger till grund för den text som deltagarna skapar tillsammans. 

Totalt går deltagarna tre kurser på vardera 6-7 månader. Gruppen träffas ett par timmar 2-3 gånger i veckan på en plats de själva ordnat. Det kan vara i en lagerlokal, på en bakgård eller under ett träd, eller i en kyrka eller skola. Gruppledarna får en två veckors intensiv utbildning. Alla grupper besöks regelbundet av en coach, för att säkra att metoden följs och att deltagarna gör framsteg. 

Här kan du läsa mer om ALEF:s metod.

Vår strategi

ALEF:s strategi är att samverka med lokala aktörer som redan finns på plats och som är väl insatta i kulturen och det lokala språket, och förstår människornas livssituation. ALEF utbildar en mindre grupp nyckelpersoner från den lokala aktören i ALEF:s metodik. Tillsammans skapar vi läromedel anpassade till de människors behov som just den organisationen arbetar med.

Strategi

Vårt namn

ALEF är första bokstaven i det första alfabetet, det feniciska. Första bokstaven = första steget. Förkortningen ALEF står för "Adult Learning and Empowerment Facilitators". Vi vill underlätta (facilitate) för lokala aktörer att genom lärande (learning) utrusta (empower) unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation underifrån. 773 miljoner av världens ungdomar och vuxna kan fortfarande inte läsa, skriva och räkna. De flesta av dem är kvinnor och flickor. Nästan alla lever i extrem fattigdom. 

Namnet

Vårt mål

ALEF:s mål är att människor ska få kunskap, insikter och färdigheter för att göra följande: 

 • ta kontroll över sin egen ekonomi och sin hälsa och förbättra sina egna livsvillkor, 

 • förstå och försvara sina rättigheter och agera för att förändra mekanismerna bakom fattigdom, diskriminering och förtryck, 

 • få tillgång till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma plattformar, 

 • använda sitt modersmål i skrift för olika ändamål och därigenom bevara sitt kulturarv och sin identitet.

Mål
Motivation

Vår motivation

I flera länder i Afrika och Asien saknar nästan hälften av den vuxna befolkningen grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning. En majoritet av dem är kvinnor.

Att kunna läsa, skriva och räkna är första steget mot att ta kontrollen över sitt liv och att få tillträde till samhällslivets alla funktioner. Det är en förutsättning för demokrati och för att fullt ut kunna använda och utveckla sina inre och yttre resurser.

 • Kan du tänka dig demokratiska processer utan skrivna dokument: information, valsedlar, röstkort, propaganda, och namnteckningar?

 • Kan du tänka dig barn som lyckas i skolan utan att föräldrarna kan följa deras skolarbete, läsa betyg, meddelanden från skolan, läroböcker, och förstå vad barnen lär sig?

 • Kan du tänka dig ekonomisk utveckling utan småföretag och kooperativ som använder räkenskaper, ritningar, kalendrar, kvitton, kontrakt, avtal, medlemsförteckningar, adresslistor, inventarielistor, beställningar?

 • Kan du tänka dig ett föreningsliv utan att medlemmarna kan hantera dokument som stadgar, dagordningar, mötesprotokoll, medlemsförteckningar, kassaböcker m.m.?

 • Kan du tänka dig män, kvinnor och barn som kan försvara sina grundläggande rättigheter och stå emot maktmissbruk och förtryck utan att kunna kommunicera i skrift?

 • Kan du tänka dig jämställda familjer och ett jämställt samhälle utan att både män och kvinnor kan läsa, skriva och räkna, och känner till sina rättigheter och skyldigheter?

Partnerskap

ALEF har för närvarande fem pågående partnerskap med lokala organisationer i Afrika:

 • Det första partnerskapet startades 2010 med en togolesisk NGO, Acatbli, som i många år har arbetat bland ifè-folket i Togo och Benin.

 • Sedan 2013 har ALEF ett projekt med ADECK, en NGO som arbetar i Kabare-territoriet i Sydkivuprovinsen i Kongo-Kinshasa bland talare av mashi-språket

 • I Uganda samarbetar vi med CACI (Change African Child International) bland  luganda-talare i Wakiso-distriktet.

 • Sedan 2018 har vi ett samarbete för läromedelsutveckling för kikongospråket i provinsen Kongo-Central i Kongo-Kinshasa i samarbete med CEC-kyrkan.

 • Under 2019 startade vi materialutveckling i Etiopien med Oromia Education Bureau, som ansvarar för Etiopiska statens vuxenutbildningsprogram i delstaten Oromia.

Partnerskap

Historia

Idén och behovet

ALEF växte fram ur insikten om ett behov och en idé. När organisationen bildades den 2 maj 2010 hade grundaren Hélène Boëthius redan arbetat med alfabetisering för unga och vuxna i över 25 år.

Hon började i Togo, där hon skapade läromedel och byggde upp ett vuxenutbildnings-program på ife-språket i början av 1990-talet. Idag har runt 50 000 personer lärt sig läsa genom programmet, som idag drivs av den lokala organisationen ACATBLI.

Under följande år arbetade Hélène med flera olika svenska biståndsorganisationer. Hon fick inblick i många olika alfabetiseringsprojekt för vuxna, och började utveckla och pröva egna idéer för metodik och material.

Samtidigt växte insikten om vikten av läs- och skrivkunnighet för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom och marginalisering, och hur viktigt det är att utbilda vuxna, inte minst för att ge barnen bättre förutsättningar att klara skolan.

För att nå världens 750 miljoner unga och vuxna analfabeter effektivt behövs en metod som kan anpassas till varje grupps specifika språk behov, samtidigt som den är lätt att lära ut och att tillämpa.

Hélène såg också behovet av en separat organisation som är specialiserad på just folkbildning för vuxna analfabeter, som kan fungera som en serviceorganisation för andra aktörer.

ALEF:s samarbetsprojekt växer fram

Den 2 maj 2010 bildades ALEF som en svensk idéell förening med en styrelse på sex personer.

Redan samma år började ALEF stödja ACATBLI:s arbete i Benin. I januari 2011 skapades en manual för ”deltagande samtal” för projektet på ife-språket i Togo och Benin. Det var första gången ALEF:s samtalsmetodik prövades i ett projekt, och responsen blev överväldigande. I många byar blev samtalen så intensiva och engagerade, att man fick lov att bordlägga dem till en särskild kväll i veckan, då hela byn samlades för att dryfta de olika ämnena.

Men den erfarenheten i ryggen genomfördes i början av 2012 en resa till flera länder i Östra Afrika, Representanter från lokala organisationer från Uganda, Kenya, Rwanda och Kongo-Kinshasa bekantade sig med ALEF:s metod och erbjöds möjligheten att ansöka om att få delta i ett pilotprojekt.

Resultatet blev två samarbeten: ett i Uganda och ett i Sydkivuprovinsen i Kongo-Kinshasa. I början av 2013 skapades läromedel och kursplaner för en första årskurs på modersmålet

luganda i Uganda och på mashi i Kongo-Kinshasa. De första studiegrupperna genomfördes, 12 grupper i Uganda och 18 grupper i Sydkivu i Kongo-Kinshasa.

Under de följande åren utökades antalet grupper successivt. En andra kurs med fokus på matematik skapades 2014, och 2016 skapades den tredje och sista kursen. Tabellen nedan visar antalet deltagare i de olika projekten under årens lopp.

Även i utbildningsprogrammet i Togo-Benin har nya läromedel skapats enligt ALEF-metoden. Under 2016 skapades helt nya läromedel för en mattekurs. I slutet av 2017 skapades även en ny tredje kurs i franska, som kompletterades 2019 med en kurs i hur man driver ett kooperativ samt praktiska kurser i jordbruk.

De båda partnerorganisationerna i Uganda och Kongo-Kinshasa har under de senaste åren börjat utbilda andra liknande organisationer i att använda ALEF:s metod och material, vilket har lett till att fler och fler kan delta i grupper. Några av de organisationerna genomför grupperna med egna medel, och en del får viss finansiering via ALEF.

Ett nytt sätt att samarbeta

I november 2017 gick ALEF in i en ny typ av samarbete. En grupp i Östergötland knuten till Equmeniakyrkan har en vänförsamling i Kongo-Kinshasa som länge velat starta ett folkbildningsprojekt med inriktning på alfabetisering. ALEF anlitades som konsultorganisation. Efter en inledande studie skapades våren 2018 läromedel för en första kurs på kikongo-språket tillsammans med en projektledningsgrupp på fem personer. Ett år senare skapades den andra kursen med fokus på matte. Ett pilotprojekt pågår nu med 6 studiegrupper i varje årskurs. Under 2020 skulle den tredje kursen skapats, men coronapandemin satte tillfälligt stopp för detta.

ALEF söker aktivt efter nya samarbeten där ALEF ansvarar för att skapa läromedlen och utbilda en grupp nyckelpersoner i att tillämpa metoden medan en annan organisation finansierar själva utbildningsverksamheten. Under 2019 startade ett sådant samarbete med Oromia Education Bureau i Etiopien, som resulterade i att läromedel för en första kurs på språket afan oromo färdigställdes i januari 2020.

Nästa steg

Den 2 maj 2020 fyllde ALEF 10 år. Året innan fyllde organisationens grundare Hélène Boëthius 65. Det är hög tid att överföra kunskaper och kompetens till fler personer och organisationer, som kan föra ALEF:s metod vidare till fler språk i fler länder. Vi söker nu aktivt efter trainees som vill lära sig hur man skapar nya läromedel på nya språk. Samtidigt söker vi efter nya samarbetspartners i olika afrikanska länder som vill använda ALEF:s metod. Vi uppmuntrar alla intresserade att kontakta oss på info@alef.org för mer information.

 

 

Antal deltagare i årskurs 1 sedan starten 2011:

Historia

Stöd oss

Ge en ny chans till några av jordens 773 miljoner analfabeter

Swisha  123 900 2171

bottom of page